Kaikohe Community Corrections

Physical address:
17-19 Station Road East
Kaikohe 0405

Postal address:
PO Box 392
Kaikohe 0440

Phone: (09) 405 3680
Fax: (09) 405 2701