Otara Community Corrections

Physical address:
25 Bairds Rd
Otara
Manukau 2023

Postal address:
PO Box 61041
Otara
Manukau 2159

Phone: (09) 259 8500
Fax: (09) 259 8501